NYHETER - HVA ER LAIV? - VÅRE LAIVER - STULAARIA - BILDER - FORUM - OM FANTASY INLAIV - BLI MEDLEM - LOGG INN

Vedtekter for Fantasy InLaiv

Vedtatt på Fantasy ILs stiftende årsmøte 19.12.04. Sist endret på årsmøtet 21. desember 2006.

FORMÅL OG MEDLEMSKAP

§ 1 Fantasy InLaiv er en barne- og ungdomsorganisasjon fra Oslo som arbeider for å fremme interesse og engasjement for levende rollespill og laiv. Fantasy IL er et lokallag av Hyperion N4F. Fantasy IL baserer seg på frivillig arbeid, og er religiøst og partipolitisk uavhengig

§ 2 Som medlemmer regnes alle som har betalt medlemskontingent for inneværende medlemsår. Kontigenten fastsettes av årsmøtet. Typer medlemsskap fastsettes av styret.

ÅRSMØTET

§ 3 Årsmøtet er Fantasy ILs øverste organ og skal avholdes hvert medlemsår. Styret innkaller til årsmøte med minst en ukes varsel. På årsmøtet deltar alle medlemmer som har betalt medlemskontingenten inneværende år med tale-, forslags- og stemmerett. Årsmøtet kan innvilge andre tale- og forslagsrett. Følgende saker skal alltid tas opp på årsmøtet:

  1. Konstituering
    • Valg av møteleder
    • Valg av referent
  2. Årsmelding fra styret
  3. Vedtektsendringer
  4. Valg av leder og styremedlemmer

§ 4 Det avholdes ekstraordinært årsmøte hvis styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling må sendes med minst en ukes varsel, og kun sakene nevnt i innkallingen kan tas opp. Ellers gjelder samme regler som for et ordinært årsmøte.

STYRET

§ 5 Styret er det øverste organet i foreningen mellom årsmøtene. Styret består av opptil 6 styremedlemmer valgt av årsmøtet, hvorav en skal være leder og en økonomiansvarlig. Leder og økonomiansvarlig velges ved særskilt valg. Styrets medlemmer har en funksjonstid på to årsmøteperioder, og minst halvparten av styerts medlemmer skal være på valg hvert år. Styret har fullmakt til å supplere seg selv ved frafall. Supplerte styremedlemmer sitter ut perioden til den de erstatter.

§ 6 Styret er kun vedtaksdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Det avholdes styremøter dersom leder eller minst to styremedlemmer krever det. Styrets leder tegner for foreningen.

§ 7 Signaturrett innehas av leder og økonomiansvarlig i fellesskap. Prokura innehas av styrets leder eller økonomiansvarlig hver for seg.

DIVERSE

§ 8 Vedtektene er Fantasy ILs øverste regelverk og kan kun endres ved 2/3 flertall på et årsmøte. Styret kan fastsette frister for innsending av vedtektsendringsforslag. Denne fristen kan ikke være tidligere enn en uke etter at innkallingen er sendt ut. En vedtektsendring trer ikke i kraft før etter årsmøtet den vedtas på er hevet.

§ 9 Alle vedtak i Fantasy ILs organer krever alminnelig flertall hvis ikke annet er spesifisert i vedtektene. Ved stemmelikhet i styret avgjør leders dobbeltstemme. Ved stemmelikhet på årsmøtet faller forslaget. Såfremt noen krever det skal det avholdes skriftlig valg. Medlemsår og regnskapsår skal følge kalenderåret.

§ 10 Fantasy InLaiv kan bare oppløses med 2/3 flertall på et ordinært årsmøte og et påfølgende ekstraordinært årsmøte hvor oppløsning er eneste sak som skal behandles. Ved oppløsning bestemmer årsmøtet fordelingen av Fantasy ILs midler.